ආයුබොවන්ඩ නැවුම් මුහුණුවරකින් ගෙන එන පරිච්ඡේද ගොන්නේ දෙවන පරිච්ඡේදයට ඔබ සියළුදෙනාම සෙනෙහසින් …

Horse gram

brinjal
ladies finger
vegetable cowpea

winged beans
turkey berry
Tabasco pepper (chili pepper) , garlic
pandan leaves / curry leaves
onion
chili powder
turmeric powder
roasted curry powder
fenugreek seeds
salt
second extract of coconut milk
dwarf copperleaf (Alternanthera sessilis)
First extract of coconut milk

pandan leaves

coconut oil

dwarf copperleaf (Alternanthera sessilis), coconut, onion

coconut oil
garlic, dried chili, pandan leaf, curry leaves, shallot (red onion)

chili powder, roasted curry powder, turmeric powder, salt

Boiled horse gram

white kekulu rice

mixed vegetable curry

horse gram curry

sessile joyweed mellum

Leave A Comment

Your email address will not be published
*