ครั้งแรกในประเทศไทย
โรงพยาบาลพนมไพรได้ดำเนินการฝึกอบรมพยาบาล
ให้สามารถใช้ อัลตร้าซาวด์ในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งท่อน้ำดี
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตรวจรักษาแบบองค์รวม
เพื่อรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ด้วยความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรงมะเร็ง
พยาบาลที่ควบคุมเครื่องมืออัลตร้าซาวด์
ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณภาพ
ระบบการดูแลควบคุมและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านระบบ PACS และ application line
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้คน
ที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
สิ่งเหล่านี้คือนวัตกรรมและความพยายาม
ในการให้บริการแก่ทุกคน
ช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
และครอบลุมตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากร
อย่างเช่น อำเภอพนมไพร
การฝึกพยาบาลควบคุมระบบอัลตราซาวด์
ในการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี
ทำให้โรงพยาบาลพนมไพร สามารถให้บริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับปกติ
ภายใต้แนวคิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
การเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9
ตามปรัญญาเศรษกิจพอเพียง พอประมาณ และ
สามารถพึงตนเองได้
โรงพยาบาลพนมไพร

Leave A Comment

Your email address will not be published
*